Onze missie

Missie

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door druggebruik of in druggebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke traditie antwoord op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met name is het Drugspastoraat er voor mensen die (door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden. Het pastoraat dat DPA verleent is een categoriale vorm van pastoraat dat wordt aangeboden aan individuen en aan (zorg)instellingen die werken met en voor deze doelgroep. Het DPA is ontstaan als activiteit van de oecumenische Raad van Kerken Amsterdam en ziet zichzelf als werkzaam binnen en namens de gezamenlijke kerken van Amsterdam. Het aanbod van het DPA staat open voor eenieder die er gebruik van wil maken of eraan mee wil werken, ongeacht religieuze achtergrond.

Uitgangspunt van het DPA is dat elke mens, ook de druggebruiker, Beeld van God is en zoals ieder mens geroepen wordt om meer naar de volheid van dat Beeld toe te groeien. Dit uit-gangspunt wordt in de dagelijkse praktijk in drie waarden uitgewerkt.

– Ten eerste ‘betrouwbare presentie’. De joods-christelijke God kenmerkt zich door verbond en trouw en zo wil het DPA betrokken zijn en blijven bij de doelgroep, deze aandacht geven ook als het moeilijk is, luisteren naar hun vragen ook als het onduidelijk geformuleerd wordt, meegaan in hun leven ook als de richting ontbreekt. Betrouwbare presentie is juist van belang voor mensen van wie het vertrouwen in het verleden geschonden is en daardoor weinig ver-trouwen hebben in anderen en in zichzelf, waardoor ze moeilijk hulpaanbod aannemen.

– ten tweede ‘menselijke waardigheid’. De mens is voor God goed zoals hij is en mag er zijn zoals hij is. Waar de menselijke waardigheid van druggebruikers bedreigd en aangetast wordt wil het DPA voor ze opkomen. Dat is in situaties waar de vrijheid van mensen wordt aange-tast en fundamentele (sociale) rechten worden onthouden. In geval van overlijden zorgt het DPA voor een respectvolle begrafenis en een herinnering aan de overledene binnen de ge-meenschap.

– ten derde ‘heilzame ontmoeting’. Het DPA gelooft erin dat God’s liefde mensen tot ge-meenschap roept, met Hem en met elkaar. Het DPA gelooft dat het heilzaam is als mensen in gemeenschap komen en daar elkaar helpen en steunen. Een gemeenschap geeft identiteit en houvast. Het DPA streeft naar heilvolle, zinvolle ontmoetingen en betrouwbare relaties tussen gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten. Ook de relaties met families en gezinnen krijgen aandacht. Hierdoor kunnen gebruikers zich weer deel voelen van een groter geheel en horen ze ergens bij, bij hun eigen (geloofs)gemeenschap.

Het Drugspastoraat wil een plek bieden waar Gods liefde en trouw zichtbaar is in de Amster-damse samenleving. Dat doet ze voor en met verschillende partners en deelnemers. Ten eerste en voornamelijk aan de doelgroep zelf. Ze doet dit ten tweede met vrijwilligers die vanuit hun eigen geloofsvisie meewerken aan de activiteiten. Ten derde biedt ze haar werkzaamheden aan andere instellingen aan zoals Leger des Heils, HvO-Querido, Volksbond, zusters van Moeder Theresa, Kerk en Buurtwerk en vele andere initiatieven waar de doelgroep aanwezig is en die geen eigen pastoraat hebben. Ten vierde deelt ze de ervaringen van het werk met de Amster-damse politieke instellingen, publieke zorginstellingen en de kerken. Ten vijfde wordt de mis-sie van het DPA gedeeld met de brede Amsterdamse samenleving zodat het herkenbaar blijft als plek waar christelijke liefde (uit)geoefend wordt.

BESTAANDE ACTIVITEITEN
De bestaande activiteiten kunnen worden onderverdeeld in individuele zorg en in gemeen-schappelijke zorg. Het DPA heeft de afgelopen jaren sinds de oprichting contact gehad met ongeveer 850 mensen. Met 150 mensen bestaat momenteel een regelmatig contact, met een-zelfde aantal bestaat een individueel contact.

Individueel pastoraat
– Druggebruikers hebben via het open spreekuur contact zoeken met het drugspastoraat. In dat contact kan alles aan de orde komen, wat voor de gebruiker op dat moment van belang is: een concrete vraag om hulp, even rustig zitten waar men aandacht heeft voor elkaar. Het pastoraat verwijst in zijn contacten met gebruikers of hun relaties naar specialistische vormen van hulp-verlening (bijv. medische, sociale, financiële). De pastores verzorgen het spreekuur.

– Het bezoekwerk aan huis biedt de mogelijkheid tot aandacht voor de menselijke waardig-heid in het leven – ook het dagelijkse en zeker bij ziekte – en bij het sterven van gebruikers en/of hun relaties. Het heeft vooral betekenis voor die gebruikers die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar het spreekuur of een viering te komen. Veel gebruikers ontvangen nauwelijks of nooit bezoek. Wij willen zo outreachend hen opzoeken in hun eigen leefsituatie.

– Geestelijke verzorging binnen HVO-Querido

– Belangrijk in het werk van DPA is het begeleiden van stervenden. De pastores van het DPA zijn geschoold in stervens- en rouwbegeleiding. Juist in de fase van afscheid komt de mense-lijke waardigheid om de hoek kijken. Deze begeleiding bestaat uit intensief bezoek; thuis of in het ziekenhuis. Ook bestaat de mogelijkheid van een ziekenzalving (Laatste Oliesel).

– Na het overlijden verzorgt de drugspastor de uitvaart. De overledenen worden begraven op de begraafplaats van St Barbara waar DPA een verzamelgraf heeft. Als iemand is overleden bestaat er voor naasten de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger jaarlijks of met enige regelmaat het graf van een overledene te bezoeken

groepspastoraat
– Op zondagmiddag vindt in Amsterdam-Centrum een oecumenische viering plaats voor en samen met drugsgebruikers. De vieringen zijn laagdrempelig en er is alle ruimte voor ervarin-gen en verhalen van de bezoekers. De vieringen worden verzorgd door de pastor, daarbij geas-sisteerd door vieringmedewer¬kers. De in de loop der jaren gegroeide geloofsgemeenschap wordt door velen van de druggebruikers als hun kerk ervaren.

– Ieder jaar wordt er een bedevaart naar Lourdes georganiseerd om daarmee 20 mensen in con-tact te brengen met het wonder van Bernadette en de plek te bezoeken waar mensen die ziek zijn bij elkaar komen. Een aantal voorbereidingsbijeenkomsten gaat aan de reis vooraf.

– De leefwijze van druggebruikers en de bijbehorende behoeften leiden in de regel tot een ta-melijk rusteloos en (op)gejaagd bestaan. Het ervaren van momenten van reflectie en bezinning is voor hen een zeldzaam en daarmee kostbaar stuk menselijk bestaan. Zo wordt ieder jaar de excursie naar Heiloo op Goede Vrijdag georganiseerd, om daar gezamenlijk de kruisweg te lopen. Jaarlijks komen een klein aantal gebruikers samen om met een van de pastores enkele dagen van bezinning in een klooster doorbrengen.

– vrouwelijke (ex)-gebruikers komen eens per veertien dagen voor een gezamenlijke maaltijd en een activiteit. Deze vrouwenavonden worden gehouden in samenwerking met het Leger des Heils en het Straatpastoraat.

– Elk jaar herdenken wij onze overledenen. Dit geschiedt in een zondagsdienst of rond Aller-zielen (2 november) waarvoor wij ook naasten van overleden gebruikers uitnodigen. Naast Allerzielen is iedere derde zaterdag van juli een herdenkingsbijeenkomst van de mensen die aan de gevolgen van drugs zijn overleden. Bij organisatie van deze stedelijke bijeenkomst is DPA nauw betrokken in de uitvoering.

Meer over ons beleidsplan:

De organisatie Onze strategie Onze visie