De organisatie

Organisatie

De Stichting Drugspastoraat Amsterdam (DPA) verzorgt het pastoraat onder drugsgebruikers te Amsterdam. Ze doet dat in opdracht van de Raad van Kerken Amsterdam. Het DPA wordt gefinancierd uit giften, bijdrage van HVO en subsidies die het professionele werk van pastores en vrijwilligers mogelijk maken. Het bestuur faciliteert en ondersteunt de pastores en de vrijwilligers in hun werk waar dat gewenst en mogelijk is, bijv. met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, coaching, planning en verslaglegging.

Medewerkers: 2 Pastores

Het drugspastoraat wordt verricht door twee beroepskrachten die theologisch geschoold zijn. Een kerkelijke zending ontvangen de pastores, zo mogelijk, van het kerkgenootschap dan wel de kerkgemeente waartoe zij behoren. Eén pastor behoort tot de protestantse kerk, een ander is een rooms-katholieke pastor. De beroepskrachten werken gezamenlijk voor 1,6 FTE. De formele werkgever is de Stichting Drugspastoraat Amsterdam. Deze brengt haar pastores administratief onder bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door deelnemers uit verschillende kerkelijke organisaties en fungeert als werkgever van de pastores en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. In 2018 wordt een begin gemaakt met onderscheid in dagelijks en algemeen bestuur. In klein bestuur zit voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid personeelszaken. Het groot bestuur wordt gevormd door een grote vertegenwoordiging van 9 bestuursleden. Op basis van functieomschrijvingen zijn bijpassende bestuursleden gevonden. Verder zijn er diverse commissie gevormd: communicatie, fondswerving en beleid. Pastores zijn bij bestuursvergadering aanwezig. Om hiermee korte lijnen te hebben met de uitvoering en dient als voeding voor bestuur. Bestuur heeft een toezichthoudende taak en is niet in de uitvoering van het pastoraat meewerkend.

Begeleiding vrijwilligers
Beginnende vrijwilligers volgen een training. De training wordt verzorgd door de pastores. Na de training en een ‘proefperiode’ van ongeveer acht weken heeft elke nieuwe vrijwilliger een evaluatiegesprek met één van de pastores. Vrijwilligers nemen actief deel aan werkbesprekingen in een vierings- dan wel pastoraatsgroep. De besprekingen zijn een gelegenheid tot het bevorderen van de deskundigheid en tot bezinning op het werk.

Vrijwilligersbeleid
Sinds 2015 heeft DPA een vrijwilligersbeleid ingesteld. Hierin wordt beschreven wat taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers zijn, waar ze terecht kunnen bij klachten.

Samenwerking met andere organisaties en instellingen

Kerkelijke instellingen
Structurele contacten onderhoudt het DPA met:
– De Raad van Kerken-A’dam,
– Het beraad van R.K. pastores in de binnenstad van Amsterdam,
– Het Straatpastoraat,
– Netwerk DAK (Door Aandacht Kracht: landelijk netwerk van drugs-straat en buurtpastores en kerkelijke inloophuizen)
– De R.K. Binnenstadsparochie St. Nicolaas

Hulpverleningsinstellingen
Een deel van het pastoraat vindt plaats in samenwerking met vele instellingen, zeker waar het ook diaconale aspecten betreft.  Structurele samenwerking heeft het DPA met:
– Stichting De Regenboog (Opvang verslaafden, dak- en thuislozen; Inloophuizen; Buddyzorg; nachtopvang)
– GGD Amsterdam
– Het O.L.V.G. (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) Amsterdam
– Support Project (samenwerkingsverband van GGD, Jellinek en Stichting De Regenboog voor intensieve begeleiding van problematische druggebruikers)
– Stichting Streetcornerwork: Met name opvang van dakloze druggebruikers in Amsterdam Zuid-oost
– HVO-Querido (woonvoorzieningen voor onbehuisden en/of zieke en oudere druggebruikers)
– Leger des Heils (woonvoorzieningen en opvang voor onbehuisden en/of zieke en oudere druggebruikers)

Communicatie

Communicatie met gebruikers vindt voor zover mogelijk plaats door middel van telefoontjes, WhatsApp, sms-jes, facebook en de website van het DPA. Een groot aantal van de gebruikers heeft echter geen beschikking over een smartphone of internet.

Voornemen:
Om de onderlinge communicatie te bevorderen, zal er, zo mogelijk in samenwerking met het straatpastoraat een tweemaandelijkse papieren nieuwsbrief gemaakt worden, die op verschillende plekken in de stad verspreid zal worden.
Verwacht resultaat:
– Grotere onderlinge verbondenheid
– Hogere opkomst bij activiteiten

Financiën

De Stichting Drugspastoraat Amsterdam draagt zorg voor de financiële middelen van het drugspastoraat. Uit deze middelen worden de salarissen van de pastores en de verdere kosten van het werk betaald. Zijn middelen werft het DPA via bijdragen door Kerken en of Diaconieën, door kerkelijke dan wel (veelal) kerkelijk gerelateerde fondsen en uit giften van congregaties, orden, kerkelijke gemeenten en particulieren. Een groot deel van de inkomsten is afkomstig van HVO Querido waar DPA de geestelijke verzorging uitvoert voor de bewoners van deze instelling. Bijzondere giften hebben gezorgd voor voldoende financiële middelen om op de begraafplaats St, Barbara een verzamelgraf in te richten en een passend grafmonument te doen plaatsen en onderhouden.

Meer over ons beleidsplan:

Onze visie Onze missie Onze strategie