20 april 2021

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD

Het Drugspastoraat zoekt bestuursleden 

De reden voor de vacatures betreft het aflopen van de bestuurstermijnen.

Wij zoeken:

 • een secretaris (op korte termijn)
 • een a.s. voorzitter (vanaf september 2021
 • een a.s. penningmeester (vanaf najaar 2021)
 • een algemeen bestuurslid (op korte termijn)

Het bestuur bestaat uit 5 á 6 leden. Het bestuur bepaalt het beleid van het Drugspastoraat Amsterdam. Het bestuur is soms meer soms minder betrokken bij de activiteiten die uitgevoerd worden.

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor m.n. 2 vaste krachten en een 10-tal vrijwilligers.

Het is een collegiaal bestuur waarbij alle bestuursleden hun werk doen vanuit een directe betrokkenheid bij het pastorale werk.

Korte omschrijvingen van taken en verwachtingen m.b.t. bestuursfuncties

De secretaris

 • Is digitaal vaardig
 • Zorgt voor het gehele proces rond de vergaderingen, voorbereiding, agendering, uitnodigen, verslaglegging en overzichten van besluiten
 • Regelt de organisatorische aspecten rond de vergaderingen
 • Neemt ook zelf deel aan de besprekingen
 • Zorgt voor toegankelijkheid van alle relevante bestuursstukken (incl. archivering)
 • Verzorgt correspondentie met derden inclusief vrijwilligers
 • Representeert in voorkomend gevallen (het bestuur van) de stichting
 • Wil een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van de activiteiten van de stichting

De voorzitter

 • Draagt het doel van de stichting een warm hart toe,
 • Heeft persoonlijk affiniteit met christelijke uitgangspunten (zonder zendingsdrang)
 • Is verbindend van karakter
 • Is daadkrachtig in de positionering van de organisatie binnen kerkelijk Amsterdam
 • Draagt zorg voor tijdige bestuurlijke besluitvorming
 • Is een goede facilitator
 • Overlegt frequent met secretaris en penningmeester als een soort Dagelijks bestuur
 • Vertegenwoordigt de stichting als eerste in externe zin.

De penningmeester

 • Heeft kennis en ervaring m.b.t. maken van financieel beleid, i.c. begroting, jaarrekening
 • Is zakelijk van aard en heeft affiniteit met de vastlegging van afspraken en overeenkomsten waarbij de stichting overeenkomsten aan gaat met een meerjarig karakter
 • Draagt verantwoordelijkheid voor c.q. zorgt voor de uitvoering van onder meer de financiële administratie, de accountantscontrole, het tijdig opvragen van gelden van fondsen en anderen die toezeggingen hebben gedaan. En het betalingsverkeer.
 • Begeleidt de aanvragen en verantwoordingen bij fondsen
 • Onderhoudt kontakten met PKA i.v.m. de personele zaken

Het algemeen bestuurslid

 • Is goed bekend met netwerken in Amsterdam op gebied van verschillende kerken

(variërend van Luthers, katholiek, PKN tot migrantenkerken), maatschappelijke

organisaties, lokale overheid en politiek. Heeft bij voorkeur ook directe lijnen met veel van deze organisaties

 • Is in staat nieuwe trends op terrein van pastoraat en drugsgebruik te signaleren en te vertalen in taken c.q. activiteiten voor het drugspastoraat.
 • Is bereid een rol te vervullen op het vlak van personele zorg t.a.v. betaalde krachten en vrijwilligers
 • Kan bijdragen aan de werving van fondsen

Aanvullende algemene informatie

 

Alle bestuursleden hebben al enige (bestuurs-)ervaring

Alle bestuursleden hebben affiniteit met christelijke waarden

Tijdsbeslag bestuur:

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar aan het einde van de dag. Daarnaast zijn er soms nog andere bijeenkomsten, zoals o.a. een jaarlijkse bijeenkomst met alle medewerkers en vrijwilligers, een bezoek aan zondagse (crypte) vieringen.

Uitgegaan mag worden van ca 1 dagdeel per maand.

 

De verwachte inzet van de m.n. de voorzitter en penningmeester is minimaal 2 dagdelen per maand.

Wilt u meer weten of uw belangstelling kenbaar maken en uw cv toesturen:

Mevrouw Christ’l Dullaert, cwmdullaert@gmail.com   mobiel 06 – 54307001